להתחברות

השתלמות מחשבת ישראל

הערה 2 למהי סוגיא

ולמה מזכירין [בתלמוד] דברי היחיד בין המרובין ?
הואיל ואין הלכה אלא כדברי המרובין?
שאם יראה בית דין את דברי היחיד ויסמוך עליו".
(עדויותא, ה)