Login

Opening

בית שמאי

בית שמאי

כלה כמות שהיא

בית הלל

בית הלל

כלה נאה וחסודה

sources

Summary

לימוד ודיון בסוגיה בכתובות דף  י עמוד א’
מחלוקת בית שמאי ובית הלל :
“כיצד מרקדין לפני הכלה”

The Discussion

  • Editor

    מחלוקת : "כיצד מרקדין לפני הכלה" מחלוקת : "כיצד מרקדין לפני הכלה" (צפיה בדעה במקור)
  • Editor

    מדוע מותר לשקר לדעת בית הלל ? והרי התורה אסרה על השקר לדיון התלמודי מדוע מותר לשקר לדעת בית הלל ? והרי התורה אסרה על השקר לדיון התלמודי (צפיה בדעה במקור)
  • Editor

    מדוע אסור לשקר , אפילו כדי לשמח חתן וכלה לדעת בית שמאי לדיון התלמודי מדוע אסור לשקר , אפילו כדי לשמח חתן וכלה לדעת בית שמאי לדיון התלמודי (צפיה בדעה במקור)