להתחברות

השתלמות מחשבת ישראל

כלה נאה וחסודה? | מקורות

אלוקים בדעת המיעוט

נחלקו בישיבה של מעלה בשאלה:
אם הכתם הלבן הופיע לפני השיער הלבן, האדם טמא. אם השיער הלבן הופיע ראשון, האדם טהור. אך מה הדין אם לא ידוע מי הופיע ראשון?
אמר הקדוש ברוך הוא: טהור. וכל חברי הישיבה של מעלה אמרו: טמא.
אמרו: מי יפסוק את הדין?
רבה בר נחמני, שהוא יחיד ב[פסיקת] דיני הנגעים והאהלות.
שלחו להביא אותו לשמיים… תוך כדי שיצאה נשמתו
אמר: טהור! טהור!

(מסכת בבא מציעא פו, א)

מקורות אחרונים באתר

Avatar

כיצד מרקדין לפני הכלה?

מחלוקת בית שמאי ובית הלל כתובות י.

Avatar

"מדבר שקר תרחק"

שיעור של הרב יובל שרלו