להתחברות

השתלמות מחשבת ישראל

שקרים לבנים | מקורות

הריטב"א : אלו ואלו

שאלו רבני צרפת: היאך אפשר שיהו אלו ואלו דברי אלוקים חיים|
וזה אוסר וזה מתיר" ?

 

שכשעלה משה למרום לקבל התורה
הראו לו על כל דבר ודבר מ"ט פנים לאסור ומ"ט פנים להיתר
ושאל להקב"ה על זה
ואמר שיהא מסור לחכמי ישראל שבכל דור ודור
ויהיה הכרעה כמותם.

הריטב"א עירובין יג

מקורות אחרונים באתר

Avatar

כיצד מרקדין לפני הכלה?

מחלוקת בית שמאי ובית הלל כתובות י.

Avatar

הריטב"א : אלו ואלו

אלו ואלו דברי אלוקים חיים - עירובין יג: