להתחברות

השתלמות מחשבת ישראל

כלה נאה וחסודה? | מקורות

תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם

אמר ר' אלעזר תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, ..
יש טועים שחושבים, שהשלום העולמי לא ייבנה כי אם על ידי צביון אחד בדעות ותכונות,
ואם כן כשרואים תלמידי חכמים חוקרים ומתרבים הצדדים והשיטות,
חושבים שבזה הם גורמים למחלוקת והפך השלום.

ובאמת אינו כן, כי השלום האמתי אי אפשר שיבוא לעולם כי-אם דוקא על ידי הערך של רבוי השלום.
הרבוי של השלום הוא, שיתראו כל הצדדים וכל השיטות, ויתבררו איך כולם יש להם מקום,
כל אחד לפי ערכו, מקומו וענינו.
ואדרבא גם הענינים הנראים כמיותרים או כסותרים, יראו כשמתגלה אמתת החכמה לכל צדדיה,
שרק על ידי קיבוץ כל החלקים וכל הפרטים, וכל הדעות הנראות שונות, וכל המקצעות החלוקים,
דוקא על ידם יראה אור האמת והצדק, ודעת ד' יראתו ואהבתו, ואור תורת אמת.

על-כן תלמידי חכמים מרבים שלום,
כי במה שהם מרחיבים ומבארים ומילדים דברי חכמה חדשים,
בפנים מפנים שונים, שיש בהם רבוי וחילוק ענינים,
בזה הם מרבים שלום…

ורב שלום בניך, לא אמר גדול שלום בניך,
כי אור הדעת צריך לצאת לכל צדדיו,
לכל הפנים של אורה שיש בו, אבל הרבוי הוא רב שלום בניך, אל תקרי בניך,
אלא בוניך, כי הבנין יבנה מחלקים שונים,
והאמת של אור העולם תבנה מצדדים שונים ומשיטות שונות,
שאלו ואלו דברי אלהים חיים, מדרכי עבודה והדרכה וחנוך שונים
,
שכל אחד תופס מקומו וערכו.

מקורות אחרונים באתר

Avatar

כיצד מרקדין לפני הכלה?

מחלוקת בית שמאי ובית הלל כתובות י.

Avatar

"מדבר שקר תרחק"

שיעור של הרב יובל שרלו